Mässing - Kruka Sara 11 cm

Höjd: 11 cm
Övre diameter: 10 cm
Vikt: ca 675 gram

Sub-Category: Kruka Sara