Mässing - Kruka Sara 11 cm

Höjd: 11 cm Övre diameter: 10 cm Vikt: ca 675 gram
Sub-Category: Kruka Sara