Mässing - Kruka Sara 15.5 cm

Höjd: 15,5 cm
Övre diameter: 12,5 cm
Vikt: ca 1225 gram

Sub-Category: Kruka Sara