Mässing - Kruka Sara 15.5 cm

Höjd: 15,5 cm Övre diameter: 12,5 cm Vikt: ca 1225 gram
Sub-Category: Kruka Sara