Mässing - Kruka Sara 20 cm

Höjd: 20 cm Övre diameter: 18 cm Vikt: ca 2700 gram
Sub-Category: Kruka Sara